เติมโอกาสในชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ที่บ้านด้วยคอร์ส Soft Skill

ใช้ช่วงเวลาในการอยู่ติดบ้าน มาเติมความรู้ ติดอาวุธทางปัญญา เพื่อวันที่จะได้กลับไปทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมสร้างโอกาสใหม่ในการทำงานด้วย ทักษะทางอารมณ์และสังคม หรือ ที่หลายคนคุ้นเคยกันในชื่อ ‘Soft Skill’

ก่อนอื่น SC sunblog ชวนมาทำความรู้จัก Soft Skill กันดูก่อนว่าคืออะไร แล้วทำไมถึงเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการในยุคปัจจุบัน โดยเราสามารถแบ่งทักษะความสามารถของการทำงานได้เป็น 2 ทักษะใหญ่ๆ ได้แก่

Hard Skill หรือ ทักษะการทำงานตามสายอาชีพและความเชี่ยวชาญที่เก่งกาจ เช่น ฝีมือการทำอาหารที่อร่อย โปรแกรมเมอร์ที่เก่งในการใช้เครื่องมือ ช่างฝีมือประณีต

ส่วนอีกทักษะหนึ่งถือเป็นโอกาสในการสร้างความได้เปรียบในการงานในเวลานี้ คือ Soft Skill หรือ ทักษะทางอารมณ์และการเข้าสังคมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ความคิดสร้างสรรค์, การทำงานร่วมกับผู้อื่น, ความฉลาดทางอารมณ์, การคิดเชิงวิพากษ์, การปรับตัว, การจัดการเวลา ฯลฯ

การเรียนรู้ทักษะทางอารมณ์ไว้ จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ง่ายๆ จากที่บ้าน SC จึงนำคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกให้ทุกคนได้เลือกเรียนตามความสนใจ เพียงแบ่งเวลาเรียนรู้วันละไม่เกิน 2 ชั่วโมงก็อัพเลเวลความสามารถของเราได้ก้าวใหญ่เลยทีเดียว 

1.การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Problem-Solving and Decision-Making) โดย University of California

เพิ่มความมั่นใจในการประเมินปัญหาอย่างแม่นยำ ประเมินทางเลือกอื่น และคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เรียนรู้วิธีใช้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการคิดเชิงบวกเพื่อแก้ไขปัญหาส่วนบุคคลและปัญหาขององค์กร รวมถึงพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ที่จำเป็นในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยข้อมูลในปัจจุบัน เพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

www.classcentral.com/course/probsolve-2721   

2.การคิดเชิงตรรกะและเชิงวิพากษ์ (Logical and Critical Thinking) โดย University Of Auckland

พัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะ การคิดเชิงวิพากษ์แ ละการคิดอย่างมีเหตุมีผล ไปพร้อมกับรองศาสตราจารย์ Tim Dare และ Dr Patrick Girard จากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ที่จะพาเราเรียนรู้ไปใน 8 สัปดาห์ที่ชวนทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมผ่านโลกแห่งการคิดเชิงตรรกะและวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งช่วยให้เราหลีกเลี่ยงอุปสรรคและความผิดพลาดทั่วไปเหล่านี้ และปรับปรุงทักษะการคิดเชิงตรรกะและวิพากษ์วิจารณ์ของเรา เมื่อจบหลักสูตร คุณจะได้รับทักษะพื้นฐานในการประเมินการโต้แย้งอย่างมีเหตุมีผลและเชิงวิพากษ์ และเพื่อให้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นเพื่อเป็นเจ้าของเหตุผลสำหรับความเชื่อของคุณ

หลักสูตรนี้เปิดสำหรับทุกคนที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือประสบการณ์มาก่อน

www.classcentral.com/course/logical-and-critical-thinking-3715

3.ศิลปะการเขียนโน้มน้าวใจและการพูดในที่สาธารณะ (Rhetoric: The Art of Persuasive Writing and Public Speaking) โดย Harvard University

หลักสูตรนี้เป็นการแนะนำทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับวาทศิลป์ ศิลปะการเขียนและการพูดโน้มน้าวใจ คุณจะได้เรียนรู้การสร้างและปกป้องข้อโต้แย้งที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในหลายสถานการณ์ผ่านการศึกษาสุนทรพจน์ที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 20 เช่น Martin Luther King Jr., John F. Kennedy, Margaret Chase Smith, Ronald Reagan เพื่อสำรวจและวิเคราะห์โครงสร้างและรูปแบบวาทศิลป์ จากการวิเคราะห์นี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าผู้พูดและนักเขียนโน้มน้าวผู้ฟังให้รับเอามุมมองของตนอย่างไร

เมื่อจบหลักสูตร คุณจะสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้โครงสร้างและรูปแบบวาทศิลป์ วิธีการสื่อสารที่โน้มน้าวใจในชีวิตของคุณเอง และจะรู้ว่าใครกำลังพยายามเกลี้ยกล่อมคุณอยู่ 

www.classcentral.com/course/edx-rhetoric-the-art-of-persuasive-writing-and-public-speaking-16993 

4.การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) โดย University of Minnesota

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจบทบาทของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในงานของคุณและในสาขาอื่นๆ พร้อมช่วยให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญของความคิดที่หลากหลาย และเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจนั้นให้กับผู้อื่น เน้นการคิดแบบแยกส่วน ความสามารถในการพัฒนาแนวคิด รวมถึงแนวคิดที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ผู้เรียนจะได้พัฒนาทั้งความเข้าใจในความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มความสามารถของตนเองผ่านชุดของแบบฝึกหัดการสร้างความคิดสร้างสรรค์ การบรรยายสั้นๆ และการอ่าน

www.classcentral.com/course/cps-1636

5. จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ Time Management for Personal & Professional Productivity โดย University of California

เรียนรู้การวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลและทางอาชีพของคุณ สร้างการรับรู้และเอาชนะอุปสรรคของการจัดการเวลาที่ประสบความสำเร็จจากการระบุเครื่องมือการจัดการเวลาที่เฉพาะเจาะจงแล้วนำมาใช้งานอย่างเหมาะสม รวมถึงวิธีจัดการทรัพยากรอย่างประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ที่สำคัญคือการเรียนรู้ที่พูดว่า ‘ไม่’ พร้อมรับมือกับความคาดหวังจากผู้อื่น

www.classcentral.com/course/worksmarter-2727