Behind every successful man, there is a woman   ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกความสำเร็จของผู้ชายล้วนแล้วแต่มีผู้หญิงอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น ทั้งหญิงชายล้วนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ...