ภาษีต้องรู้! การลดหย่อนภาษีปี 63 และการขยายเวลายื่นภาษี

การยื่นภาษีกลับมาเป็นหัวข้อที่ทุกคนให้ความสนใจอีกครั้งในช่วงต้นปีแบบนี้ แต่จากนโยบายการขยาย เวลายื่นภาษีสู้โควิด-19 จากต้องยื่นภายใน 8 เมษายน เป็น 30 มิถุนายน 2564 ก็ทำให้ใครหลายคนพับโครงการ ยื่นภาษีไว้ก่อน SC Asset จึงอยากทบทวนให้คุณอีกครั้งว่า มีอะไรที่สามารถลดหย่อนภาษีปี 63 ได้บ้าง และรายละเอียดของการขยายเวลายื่นภาษีเป็นอย่างไร

ใครต้องเสียภาษีบ้าง

คนที่ต้องเสียภาษีคือ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะ อย่างหนึ่งอย่างใด ได้แก่

  1. บุคคลธรรมดา
  2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
  3. ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
  4. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
  5. วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

โดยรายละเอียดขอการขยายการยื่นแบบมีดังนี้

1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบ ภ.ง.ด.90 แบบ ภ.ง.ด.91 ที่ต้องยื่นแบบฯภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 

ขยายเวลาออกไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เฉพาะแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

​​

2.ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แบบ ภ.ง.ด.1 แบบ ภ.ง.ด.2 แบบ ภ.ง.ด.3 แบบ ภ.ง.ด.53 และแบบ ภ.ง.ด.54 

ขยายเวลายื่นแบบในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 เฉพาะที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ถ้าเป็นเอกสารต้องภายในวันที่ 8 เมษายนเช่นเดิม

3.ภาษีมูลค่าเพิ่มแบบ ภ.พ.30 แบบ ภ.พ.36

ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่นแบบฯ โดยให้เริ่มขยายเวลาสำหรับ การยื่นแบบฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 เฉพาะแบบฯ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

การลดหย่อนพิเศษของภาครัฐ

เมื่อปีที่แล้วรัฐออกหลายโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและมีนโยบายให้บางโครงการสามารถเอายอดเงินมาลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งมีโครงการเด่นๆ สองโครงการ ได้แก่

  1. ช้อปดีมีคืน เป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อ และช่วยเหลือผู้ประกอบการ ร้านค้าที่จด ทะเบียนในระบบ VAT โดยเป็นการซื้อสินค้าที่เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี 2563 ลดสูงสุดที่ 30,000 บาท
  2. ดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยที่ลดสูงสุดถึง 100,000 บาท

ดังนั้นก่อนจะหมดเวลายื่นภาษี อย่าลืมเตรวจเช็คเอกสารและสิทธิ์ลดหย่อนของตัวเองให้ดี อย่างเช่น ประกันสุขภาพ ประกันสังคมหรือกองทุนบางกองทุนก็สามารถนำมาลดหย่อนได้ แม้รัฐจะช่วยขยายเวลาการยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ก็เตรียมเอกสารให้พร้อมตั้งแต่วันนี้ไว้ดีกว่า ด้วยความห่วงใยจาก SC Asset